Közig Intézet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről, a Magyar Közigazgatási Intézet [1054 Budapest, Alkotmány u. 25., képviseli: Dr. PergerÉva főigazgató (továbbiakban: Intézet)];

másrészről, a Magyar Közigazgatási Kar [1052 Budapest, Városház u. 7. II//202., képviseli: Dr. FogarasiJózsef elnök (a továbbiakban: MKK)]

között jött létre az alábbi tartalommal.

1/ A Magyar Közigazgatási Intézet és a Magyar Közigazgatási Kar (továbbiakban: Felek) a magyar közigazgatás elméleti megalapozásában, gyakorlati tapasztalatainak összegyűjtésében, valamint elemzésében; mindezek oktatásában és nyilvánosságra hozatalában – feladataik és tevékenységük kereti között – egymással együttműködnek.

Ennek során az egységes, és modern; a törvényesen és etikusan működő; valamint a hatékony és ellenőrzött közigazgatás megteremtéséért, illetőleg tovább- fejlesztéséért való elkötelezettségük jegyében

Felek:

a)      minden év elején egyeztetik éves munkaprogramjukat; éves munkaprogramjaik elfogadását követően kölcsönösen tájékoztatják egymást rendezvényeikről; javaslataikkal elősegítik az együttműködésből eredő feladataik és szakmai programjaik meghatározását;

b)     a szakmai és tudományos rendezvényeikre egymást kölcsönösen meghívják: e fórumokra felkérés esetén előadót, korreferenst, konzultánst, bírálót, illetőleg egyéb résztvevőt biztosítanak;

c)     meghatározott témákban, tudományos konferenciák szervezésében együttműködnek;

d)     közös pályázatot nyújthatnak be tudományos kutatásokra, oktatási programok kimunkálására, szakmai rendezvények lebonyolítására, kiadványok megjelentetésére;

e)     a közigazgatást érintő kérdésekben közös sajtótájékoztatót, szakmai fórumot tarthatnak; közös vagy egyeztetett véleményt nyilváníthatnak közigazgatási szakmapolitikai kérdésekről;

f)      egymás számára publikációs teret biztosítanak szakmai kiadványaikban, melyeket kölcsönösen megküldenek egymásnak; közigazgatási kérdéseket feldolgozó, tematikus kiadványok közös megjelentetését határozhatják el,

g)     nemzetközi kapcsolataikban  a kölcsönösség elve alapján együttműködnek;

h)     rendszeresen tájékoztatják egymást: szervezetük életéről, rendezvényeinek témáiról; továbbá a közigazgatást érintő tudományos és gyakorlati; képzési és oktatási; jogalkotási és jogalkalmazási, valamint módszertani és szervezési témák aktuális kérdéseiről, illetve elfoglalt álláspontjukról.

2/ A felek két évenként együttesen értékelik az együttműködés tapasztalatait és megjelölik a következő időszak aktuális feladatait, tennivalóit.

3/ Felek e megállapodásban nem érintett kérdéseken túl, egyéb kölcsönös érdekeiket kifejező témákban, szükség szerint egyeztetik álláspontjaikat.

4/ Felek, mint szándékukkal és akaratukkal egyező tartalmú okmányt, aláírásukkal megerősítik és hitelesítik.

Budapesten, 2001. december 14-én.

a Magyar Közigazgatási Intézet részéről                 a Magyar Közigazgatási Kar részéről

Dr. Perger Éva s.k.                                              Dr. Fogarasi József s.k.

főigazgató                                                                    elnök