Pályázati Felhívás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Magyar Közigazgatási Kar, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Comitatus Szerkesztősége

2005. évi pályázati kiírása

A Magyar Közigazgatási Kar, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Comitatus Szerkesztősége pályázati felhívással fordul a magyar közigazgatás – tudományos kutatómunka iránt érdeklődő – valamennyi munkatársához.

I. Általános feltételek

1. Pályázni lehet bármely, a magyar közigazgatás fejlesztését célzó témakör feldolgozásával. Előnyben részesülnek azok a kutatások, amelyek a II. pontban részletezett kutatási témák valamelyikét dolgozzák fel.

2. Pályázni csak eddig nem publikált, máshová be nem nyújtott pályaművel lehet. A benyújtott dolgozatnak a szakirodalomhoz képest új tudományos és gyakorlati ismereteket kell tartalmaznia.

3. A pályamunka minimum 30, maximum 50gépelt oldal terjedelmű lehet mellékleteivel együtt.

4. Egy pályamunkát több szerző is készíthet, egy szerző több pályamunkát is beadhat.

II. Javasolt témák

1. A helyi önkormányzatok Európai Uniós jogalkalmazási gyakorlata az Európai Bíróság gyakorlata tükrében.

2. A közigazgatás korszerűsítése, a központi államigazgatási szervek feladat- és feltételrendszere.

3. A közigazgatás korszerűsítése, kistérségek, megyék, régiók helye és szerepe.

4. A regionális közigazgatás lehetőségei.

5. Egy adott regionális fejlesztési tanács működése 1999-2004.

6. A kistérségi társulások integráló szerepe a közszolgáltatások területén.

7. Javaslatok az egészségügyi térségi ellátás hatékonyságának növelésére.

8. Javaslatok a közbeszerzési eljárás hatékonyságának növelésére, tekintettel az önkormányzati rendszert szabályozó jogszabályokra.

9. Gondolatok az egységes közszolgálati rendszerről, különös tekintettel a teljesítményértékelés intézményére.

III. Díjazás

I. díj    80.000.- Ft (Magyar Közigazgatási Kar)

II. díj   50.000.- Ft (Megyei Jogú Városok Szövetsége)

III. díj  30.000.- Ft (Comitatus Szerkesztősége)

A Magyar Közigazgatási Kar Elnökségének jóváhagyásával további különdíjak is adhatók.

IV. További információk

A pályázatot – a jelige feltüntetésével – három kötött vagy fűzött példányban kell benyújtani a Magyar Közigazgatási Kar címére (1052 Budapest, Városház u. 7. II/202.) a címzésnél a „Pályázat” megjelölés feltüntetésével. A jeligés pályázatokhoz a pályázó – egy példányban – lezárt borítékban csatolja a nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. A lezárt borítékon a jeligén kívül más adat nem tüntethető fel. Amennyiben a jeligés pályázatból a pályázó személyazonossága megállapítható, akkor a pályázat érdemi elbírálására nem kerül sor.

Beküldési határidő: 2005. február 28.

A pályamunkákat a felkért opponensek véleménye alapján a Magyar Közigazgatási Kar Tudományos és Oktatási Bizottsága szakértői minősítik.

Eredményhirdetésre a Magyar Közigazgatási Kar Küldöttgyűlésének 2005. májusi ülésén kerül sor, amelyre a díjazottak meghívást kapnak.

Valamennyi pályamunka egy példánya elhelyezésre kerül a Magyar Közigazgatási Kar házi könyvtárában. A kiemelkedő színvonalú pályamunkákat a Magyar Közigazgatási Kar Elnöksége – többek között – a Comitatusés a Magyar Közigazgatás című folyóiratoknak közlésre felajánlja.

A pályázatot meghirdető szervezetek nevében:

Magyar Közigazgatási Kar