Bűnmegelőzési Tanács

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ ORSZÁGOS BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCCSAL

Országos Bűnmegelőzési Tanács

OBmT

Magyar Közigazgatási Kar

MKK

Az Országos Bűnmegelőzési Tanács (továbbiakban: OBmT), valamint a Magyar Közigazgatási Kar(továbbiakban: MKK), mint együttműködő felek (továbbiakban: felek) a bűnmegelőzés kérdéskörében, annak eredményessége érdekében az alábbi tartalmú

együttműködési megállapodást

kötik:

  • felek támogatnak minden olyan lakossági törekvést, amely a bűnmegelőzés körében a személyes biztonságot nyújtó környezet kialakítására; a rendőrség, a helyi önkormányzatok és a lakosság bűnmegelőzési célú együttműködési formáinak létrehozására, működtetésére és továbbfejlesztésére irányul;
  • felek oktatási, továbbképzési formák; konferenciák, fórumok, és egyéb más rendezvények szervezésével kívánnak hozzájárulni a közigazgatásban – az állami és az önkormányzati szerveknél – dolgozó munkatársak bűnmegelőzési szemléletének formálásához;
  • felek a közösen kiírt pályázatokhoz, valamint az egymás által külön-külön kiírt pályázatok elbírálásához szakértőket biztosítanak;
  • felek a közös érdeklődésre számot tartó témákban, közös „média-megjelenést” biztosítnak;
  • felek a részükre rendelkezésre bocsátott jogszabály-tervezetek véleményezésekor a jogi normák baleset- és bűnmegelőzési szempontjainak érvényesítése érdekében egymással konzultálnak;
  • az OBmT tanács-üléseinek az MKK képviselője; az MKK Országos Választmánya üléseinek pedig azOBmT delegáltja állandó meghívottja;
  • a MKK vállalja az általa szervezett szakmai rendezvények (Közigazgatási Napok, Országos Közigazgatási Konferencia, „Párbeszéd elmélet és gyakorlat között” stb.) napirendjén  a baleset- és bűnmegelőzési témák szerepeltetését. Felek a közös, valamint egymás rendezvényeihez – előzetes kérés alapján – előadókat biztosítanak;
  • az OBmT titkársága álalt vezetett, a különböző közigazgatási rendezvények adatait tartalmazó („Országos közigazgatási esemény és rendezvénynaptár”) számítógépes nyilvántartása naprakészségének biztosítását aMKK – a programhoz szükséges – folyamatos adatszolgáltatással segíti.

Felek az Együttműködési Megállapodásban foglalt tevékenységüket kétévenként, tisztségviselői szinten értékelik és szükség esetén javaslatot tesznek a megállapodás esetleges módosítására, kiegészítésére.

Felek ezen okmányt – az abban foglaltak ismerete és egyetértése mellett – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot – a szükséges felhatalmazás birtokában – alulírott helyen és napon, képviselőik által sajátkezűen aláírják és nyilvánosságra hozzák.

Budapest, 2001. december 12.

az Országos Bűnmegelőzési Tanács                                a Magyar Közigazgatási Kar

nevében                                                                        nevében

Mazula Károly s.k.                                                   dr. Fogarasi József s.k.

elnök                                                                            elnök